De Vereniging van BridgeDocenten

Sluit je aan en ontdek de voordelen!

Voordelen lidmaatschap

Belangen behartiging
Georganiseerde bijeenkomsten en/of werkgroepen
Actief ledenforum

Toegang tot docentenwijzers,
didactische onderwerpen van docentenbijeenkomsten,
lesmateriaal,
en nog veel meer.

Kaderdag (jaarlijks in het voorjaar)
met actuele didactische onderwerpen
Regiodag (jaarlijks in het najaar)
met bijzondere les inhoudelijke onderwerpen
PR ondersteuning bij de opbouw van uw lespraktijk

Nieuwsbrief (6-8 per jaar)

*
Besloten gedeelte exclusief voor leden.

Doelstelling

De Vereniging van Bridgedocenten kent de volgende statutaire doelstelling
1. De vereniging heeft ten doel de belangen van al haar leden te behartigen voor zover het aangelegenheden betreffen die samenhangen met het geven van bridgelessen, onafhankelijk van de lesmethode, die de bridgedocent hanteert.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. zoveel mogelijk Nederlands sprekenden kennis te laten maken met de bridgesport door middel van kwalitatief goed en leergericht onderwijs. hierbij wordt onderscheid gemaakt naar doelgroep, bijvoorbeeld jeugd, studenten, senioren.
2. na de kennismaking met de bridgesport een maximum aantal cursisten te laten doorstromen naar de bij de Nederlandse Bridge Bond en Vlaamse Bridge Liga aangesloten bridgeclubs
3.  het speelniveau van clubspelers te vergroten door het aanbieden van leergerichte vervolgcursussen
4. docenten op meerdere niveaus om en bij te scholen en bijeenkomsten te organiseren, waarop onderwerpen betreffende het geven van bridgeles in de ruimste zin van het woord worden behandeld
5. het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe en/of verbetering van bestaande lesmaterialen ten behoeve van de bridge- en de docenten-opleiding
6. alle niet genoemde wettige middelen, die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Voorwaarden

Hieronder kunt u lezen wie tot de vereniging kunnen toetreden als lid of donateur. Lidmaatschap of donateurschap loopt tot en het einde van een kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden en wel 4 weken voor het einde van het kalenderjaar bij de secretaris : info@bridgedocent.nl

Gewone leden

Erelid

Lid van verdienste

Aspirant lid

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle door de Nederlandse Bridge Bond, kortweg NBB, en Vlaamse Bridge Liga, kortweg VBL, gediplomeerde bridgedocenten.

Contributie | Donatie

Contributie en de donatie bedraagt op dit moment:
€  15,00 per kalenderjaar.
Dit bedrag worden jaarlijks door de ALV vastgesteld.U dient jaarlijks de contributie over te maken voor 1 april!
BIC-code: INGB NL2A
IBAN: NL65 INGB 0000 1082 66
Ten name van: Vereniging van Bridgedocenten
Plaats: Groningen

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op zeer bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de Algemene Vergadering, kortweg ALV, zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of een of meer leden. Een ‘erelid’ heeft dezelfde rechten als een gewoon lid, maar is vrijgesteld van contributiebetaling.

Leden van Verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de ALV, zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of een of meer leden. Een ‘lid van Verdienste’ heeft dezelfde rechten als een gewoon lid, maar is vrijgesteld van contributiebetaling.

Aspirant-leden zijn alle cursisten van de opleiding tot Bridgedocent, welke georganiseerd wordt door de NBB of de VBL. Zij zijn zonder andersluidende bericht aspirant-lid gedurende de duur van de opleiding tot na de uitslag van het eerstvolgend examen.

Een aspirant-lid is vrijgesteld van contributiebetaling en mag alle activiteiten van de vereniging bijwonen. Een aspirant-lid heeft geen stemrecht en is uitgesloten van externe profilering als gekwalificeerd – en gediplomeerd docent en heeft dus geen recht op vermelding op de VBD website. Het aspirant-lidmaatschap eindigt automatisch op de laatste dag van de maand, waarin de cursist examen heeft gedaan, tenzij deze na ontvangst van de uitslag van het examen schriftelijk heeft aangegeven – afhankelijk of de cursist wel of niet geslaagd is – of het aspirant-lid resp. lid of donateur wil worden van de vereniging.

Donateurs

Bankgegevens

  1. Donateurs van de vereniging zijn natuurlijke personen, die de vereniging door geldelijke bijdragen steunen.
  2. Een donateur dient zich schriftelijk als zodanig op te geven bij het bestuur. Bij een mondelinge overeenkomst wordt deze overeenkomst onverwijld door het bestuur schriftelijk bevestigd.
  3. Een donateur mag alle activiteiten van de vereniging bijwonen, maar heeft geen stemrecht en is uitgesloten van externe profilering als gekwalificeerd – en gediplomeerd docent.
  4. De rechten en verplichtingen van een donateur worden aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar.
  5. De rechten en verplichtingen kunnen wederzijds door schriftelijke opzegging bij het bestuur worden beëindigd, uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar.
  6. Indien geen opzegging als in het vorige lid bedoeld heeft plaatsgevonden, worden de rechten en verplichtingen stilzwijgend verlengd.

Bank: ING Bank
IBAN: NL65 INGB 0000 1082 66
Ten name van: Vereniging van Bridgedocenten
Plaats: Dedemsvaart

Voor betalingen uit het buitenland gaarne behalve het IBAN nummer ook het BIC nummer van de bank vermelden.
BIC-code:  INGB NL2A
Vermeld svp bij al uw betalingen een onderwerp. Indien de tenaamstelling van de rekening niet overeenkomt met de persoon waarvoor u betaalt, vermeld dan svp ook de naam van de persoon waarvoor u betaalt in de omschrijving.