Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging van Bridgedocenten (hierna : VBD)
VBD respecteert de privacy van haar websitebezoekers www.bridgedocent.nl (hierna : de Website) en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u de VBD verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna : persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website.

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens
VBD behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. VBD verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de Website en bij het actueel houden van het leden- en donateurbestand. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het beantwoorden van vragen alsmede het op de
hoogte houden van onze leden, donateurs en andere geïnteresseerden over de laatste ontwikkelingen en andere relevante informatie met betrekking tot de doelstellingen van de VBD.

Contactformulier
Als u het contactformulier op de Website invult, worden de gegevens die u de VBD toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. VBD verzamelt in dit kader uw naam en e-mailadres nu opgave van deze gegevens verplicht is. Het opgeven van andere relevante informatie en telefoonnummer is optioneel. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrieven
VBD verstuurt mailingen en nieuwsbrieven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan ons mailingbestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
VBD heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de Website en de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de Persoonsgegevens of dat de Persoonsgegevens verloren gaan.

Gebruik van cookies
De Website plaatst cookies. Indien u meer informatie wilt over de cookies verwijst VBD u naar de Cookie-verklaring.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als u lid of donateur van de VBD bent, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt na inzage VBD verzoeken deze gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Aanpassen Privacyverklaring
VBD behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd.

Contact voor vragen info@bridgedocent.nl

Versie 25 mei 2018